درخواست تمبر سفارشی

تمبر سفارشی به سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی و با درج عنوان سفارشی بر روی آن طراحی و منتشر می‌شود. موضوع این تمبر نمی‌تواند مشتمل بر هیچ یک از موضوعات تمبرهای ملی (نکوداشت) باشد و باید منطبق بر فرهنگ، عرف و شرع ایران اسلامی و مطابق با آیین‌نامه تمبرهای سفارشی شرکت ملی پست، باشد.

تمبرهای سفارشی تنها جنبه تبلیغاتی و یادواره (برای اشخاص حقوقی) و جنبه یادگاری و حفظ خاطره (برای اشخاص حقیقی) دارند؛ از این رو در شمارگانی محدود، مطابق با آیین‌نامه شرکت ملی پست منتشر می‌شوند. هزینه این تمبرها بر عهده سفارش‌دهنده است و مبلغ آن طبق آیین‌نامه تمبرهای سفارشی شرکت ملی پست تعیین می‌گردد.

سفارش‌دهنده موظف است یک ماه قبل از زمان رونمایی، موضوع و طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند تا در صورت تصویب در شورای عالی تمبر، چاپ و منتشر شود.