ابوالقاسم گرجی

فقیه و حقوق‌دان
  • تاریخ تصویب: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰