عباس زریاب‌خویی

دانشمند
  • تاریخ تصویب: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰